2021-05-04

Euronews Georgia – Fund which supports wounded warriors

"ფონდი, რომელიც დაჭრილ მებრძოლებს ეხმარება

0 901 777 771 The cost of calling is 1 GEL დარეკვა